Cultural values of spiritual characters in Vietnamese Fairy tales - Tran Thi Thu Ha

Tài liệu hay sưu tầm trên các tạp chí khoa học ở trong và ngoài nước

Tác giả của bài báo: Tran Thi Thu Ha

Bài báo: Cultural values of spiritual characters in Vietnamese Fairy tales

Science, Technology and Education. 2021. № 3 (78). Pp. 42-.

ISSN 2312-8267 ISSN 2413-5801

DOI: 10.24411/2312-8267-2021-10302.
By Triết học Nhân Văn - triethoc.net